WHAT IS TOK?

Teoria wiedzy (Theory of Knowledge) jest kursem, którego zaliczenie jest jednym z niezbędnych warunków uzyskania dyplomu Matury Międzynarodowej. Jest to przedmiot interdyscyplinarny, mający na celu naukę podstaw epistemologii i krytycznego myślenia. Jest przedmiotem nietypowym, gdyż nie przekazując określonej wiedzy, w sensie tradycyjnych ‘podstaw programowych’ składa się głownie z pytań kwestionujących również i to, co od wieków i tradycyjnie przyzwyczailiśmy się uważać za oczywiste. Teoria wiedzy stanowi sedno edukacji IB Diploma Programme dlatego umieszczenie go w programie nauczania klasy pre-IB wydaje się nieodzowne.

Cele:
Teoria Wiedzy wyrabia w uczniach zdolność stawiania pytań, wyrabia postawę krytyczną i refleksyjną wobec wszelkiej dostępnej wiedzy. Uczniowie zapoznają się z poszczególnymi obszarami wiedzy (areas of knowledge), takimi jak matematyka, nauki ścisłe, sztuka, etyka, nauki społeczne i ze sposobami zdobywania wiedzy (ways of knowing): języki, poznanie zmysłowe, umysł, emocje, intuicja.

Przewidywane umiejętności ucznia:
Po kursie teorii wiedzy uczeń:

  • Wykazuje zdolność krytycznego rozumowania
  • Orientuje się w mocnych i słabych stronach sposobów zdobywania wiedzy
  • Widzi związki i zależności miedzy dziedzinami wiedzy i sposobami jej zdobywania
  • Widzi związki miedzy własnymi doświadczeniami, a różnymi sposobami zdobywania wiedzy
  • Rozumie, że osobiste poglądy, wierzenia i przeświadczenia mogą wpływać na formułowanie wniosków

TOK – course brief