Spanish B

SPANISH B SL (Group II)

Opis kursu

 • Kurs Spanish B SL jest skierowany do osób, które uczyły się już języka hiszpańskiego i według ESOKJ osiągnęły co najmniej poziom A2.
 • Zajęcia prowadzone są w wymiarze 2 godzin tygodniowo w klasie I (pre-IB) oraz 4 godzin tygodniowo w klasie II oraz III.
 • Wiodące podręczniki, które będą uzupełniane materiałami dodatkowymi, to:
  • Español en Marcha. Nivel Básico (A1+A2) wraz z ćwiczeniami dla klasy pierwszej
   (pre-IB)
  • Spanish B for the IB DIPLOMA, Mike Thacker, Sebastián Bianchi dla klasy drugiej i trzeciej
  • Español en Marcha 3 dla klasy drugiej
 • Dwuletni program nauki obejmuje trzy główne działy tematyczne oraz dwie z pięciu wybranych opcji tematycznych.
 • Celem kursu jest opanowanie przez uczniów wiedzy w zakresie komunikacji w języku hiszpańskim oraz rozwijanie nabytych wcześniej umiejętności językowych w stopniu pozwalającym na używanie języka w mowie i w piśmie w różnych kontekstach i sytuacjach oraz na wykorzystanie go w przyszłych zadaniach i wyzwaniach. Jednym z głównych celów jest również poznawanie różnorodności kulturowej krajów hispanojęzycznych, uświadomienie uczniom roli języka w powiązaniu z innymi dziedzinami wiedzy oraz powiązań między językiem a daną kulturą i rozwijanie ogólnych kompetencji międzykulturowych.
 • Podczas zajęć uczniowie będą kształtować następujące kompetencje językowe: rozumienie tekstów pisanych, pisanie krótkich i dłuższych form użytkowych, mówienie oraz słuchanie.

Tematyka zajęć

Główne działy tematyczne (obowiązkowe) oraz przykładowe aspekty:

 • Komunikacja i media
  – radio i telewizja
  – reklama
  – prasa
 • Problemy globalne
  – środowisko naturalne
  – ekonomia i prawa człowieka
  – dyskryminacja i uprzedzenia
 • Relacje międzyludzkie i społeczne
  – rodzina i przyjaźń
  – język i tożsamość kulturowa
  – edukacja i życie w społeczeństwie

Opcje tematyczne (do wyboru dwie z pięciu) oraz propozycje omawianych aspektów:

 • Tradycje i zwyczaje
  – święta, uroczystości i obchody społeczne i religijne
  – normy kulturowe
  – gastronomia
  – moda
  – stroje narodowe
  – sztuka
 • Zróżnicowanie kulturowe
  – migracje ludności
  – koncepcja piękna
  – zróżnicowanie językowe
  – subkultury
  – komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Rozrywka
  – hobby
  – sport
  – podróże
  – wystawy i spektakle
 • Nauka i technika
  – nauki społeczne
  – nauki przyrodnicze
  – energie odnawialne
  – nauka a etyka
  – etyka a technologia
 • Zdrowie
  – higiena
  – medycyna tradycyjna i alternatywna
  – narkomania
  – dieta i odżywianie

W obrębie głównych działów tematycznych oraz wybranych dwóch opcji omawiane będą przynajmniej dwa aspekty dotyczące danego zagadnienia.

Ocenianie i struktura egzaminu maturalnego

Ewaluacja zewnętrzna (70%)

Rodzaj zadania Struktura zadania Czas trwania egzaminu Punktacja
Arkusz I
(Prueba 1)
Rozumienie tekstu czytanego
Rozumienie czterech autentycznych tekstów pisanych opartych na zagadnieniach z głównych działów tematycznych (zadania otwarte i zamknięte dotyczące ogólnego i szczegółowego rozumienia tych tekstów) 1 godzina 30 min. 25 %
Arkusz II
(Prueba 2)
Sprawdzenie umiejętności pisania
Zredagowanie wypowiedzi pisemnej na jeden wybrany temat w wybranej formie na 250-400 słów (pięć propozycji tematów obejmuje pięć opcji tematycznych). 1 godzina 30 min. 25 %
Praca pisemna
(Trabajo escrito)
Lektura trzech tekstów opartych na głównych działach tematycznych, a następnie, na ich podstawie, zredagowanie własnego tekstu nawiązującego do podanej tematyki (300-400 słów) oraz uzasadnienie (100 słów), w którym uczeń przedstawia swój tekst, określa jego cele oraz przyczyny wyboru tematu i typu tekstu. ok. 3-4 godziny 20 %

Ewaluacja wewnętrzna (30%)

Rodzaj zadania Struktura zadania Czas trwania egzaminu Punktacja
Indywidualna wypowiedź ustna
(Oral individual)
Egzamin ustny nagrywany w szkole i wysyłany do oceny przez egzaminatorów IB. Opiera się na omówionych opcjach tematycznych. Uczeń wybiera jedno z dwóch podpisanych zdjęć i ma 15 minut na przygotowanie prezentacji.
Egzamin składa się z dwóch części:
– prezentacji – uczeń opisuje zdjęcie, jednocześnie nawiązując do omówionej na zajęciach opcji tematycznej związanej z kulturą danego kraju hiszpańskojęzycznego
– dyskusji – uczeń prowadzi dyskusję z nauczycielem w oparciu o swoją prezentację na tematy związane z wybraną opcją tematyczną.
Razem:
8-10 minut
– (3-4 minuty)
– (5-6 minut)
20%
Interaktywne ćwiczenia ustne
(Actividad oral interactiva)
Trzy interaktywne ćwiczenia w grupach podczas zajęć oceniane przez nauczyciela i oparte na głównych działach tematycznych. Najwyższy z trzech uzyskanych wyników jest wysyłany jako końcowa ocena z tej części egzaminu. różny 10%

Oprócz ewaluacji wymaganej przez Program IB w trakcie trwania kursu będzie regularnie stosowane ocenianie kształtujące oraz sumujące. Będzie ono obejmowało, m.in.:
– konkursy i quizy
– różnego rodzaju prace pisemne (na zajęciach lub jako praca domowa)
– prace domowe
– wypowiedzi ustne: dialogi, dyskusje, spontaniczne wypowiedzi, prezentowanie opinii, debaty, role-play, itp.)
– testy dotyczące opracowanych jednostek z podręcznika lub bloków tematycznych
– prezentacje i projekty
– testy powtórkowe
– próbne egzaminy