Spanish ab initio

SPANISH AB INITIO SL (Group II)

Opis kursu

  • Spanish ab initio jest skierowany do osób uczących się języka hiszpańskiego od podstaw bądź takich, które miały krótką styczność z językiem i posiadają bardzo podstawowe umiejętności w tym zakresie.
  • Zajęcia prowadzone są w wymiarze 2 godzin tygodniowo w klasie I (pre-IB) oraz 4 godzin tygodniowo w klasie II oraz III.
  • Wiodące podręczniki, które będą uzupełniane materiałami dodatkowymi, to:
    • Español en Marcha. Nivel Básico (A1+A2) wraz z ćwiczeniami dla klasy pierwszej i drugiej (pre-IB)
    • Español en Marcha 3 dla klasy drugiej
  • Tematyka zajęć obejmuje trzy główne działy tematyczne wyszczególnione poniżej.
  • Celem kursu jest przyswojenie przez uczniów określonej wiedzy językowej w stopniu pozwalającym na skuteczne komunikowanie się w sytuacjach życia codziennego w mowie i w piśmie. Jednym z głównych celów jest również poznawanie różnorodności kulturowej krajów hispanojęzycznych.
  • Podczas zajęć uczniowie będą kształtować następujące kompetencje językowe: rozumienie tekstów pisanych, pisanie krótkich i dłuższych form użytkowych, mówienie oraz słuchanie.

Tematyka zajęć

Jednostka i społeczeństwo
– Wygląd zewnętrzny
– Charakter
– Artykuły żywnościowe
– Zakupy
– Dane osobowe
– Wykształcenie
– Relacje międzyludzkie
– Rozkład dnia
– Zdrowie
Środowisko miejskie i wiejskie
– Problemy globalne
– Miejsce zamieszkania
– Geografia fizyczna
– Miasto i budynki użyteczności publicznej
– Problemy otaczającego środowiska
– Pogoda
– Praca i wypoczynek
– Sport
Praca i zatrudnienie
– Rozrywka
– Środki masowego przekazu
– Technika
– Transport
– Wakacje

Ocenianie i struktura egzaminu maturalnego
Ewaluacja zewnętrzna (75%)

Rodzaj zadania Struktura zadania Czas trwania egzaminu Punktacja
Arkusz I (Prueba 1) Rozumienie tekstu czytanego Rozumienie czterech autentycznych tekstów pisanych (zadania otwarte i zamknięte dotyczące ogólnego i szczegółowego rozumienia tych tekstów) 1 godzina 30 min. 30 %
Arkusz II (Prueba 2) Sprawdzenie umiejętności pisania Część A: Pisanie krótkiego tekstu użytkowego – minimum 50 słów (do wyboru jedna z dwóch możliwości)
Część B: Pisanie dłuższego tekstu użytkowego – minimum 100 słów (do wyboru jedna z trzech możliwości)
1 godzina 25 %
Praca pisemna (Trabajo escrito) Napisanie pracy na wcześniej wybrany temat na podstawie zgromadzonych materiałów. Celem wypowiedzi jest opisanie oraz porównanie wybranego aspektu polskiej kultury z realiami i zjawiskami kulturowymi krajów hiszpańskojęzycznych oraz refleksja na temat opisywanych zjawisk. dowolny, praca pisana w domu 20 %

Ewaluacja wewnętrzna (25%)

Rodzaj zadania Struktura zadania Czas trwania egzaminu Punktacja
Wypowiedź ustna obejmująca trzy części: Rozmowa z egzaminatorem, nagrywana w szkole, oceniana wewnętrznie i wysyłana do moderacji przez egzaminatorów IB. Uczeń ma 15 minut na przygotowanie. 10 minut, w tym: 25 %
– Część I – opis i prezentacja jednego z dwóch wybranych zdjęć lub ilustracji 1-2 minuty
– Część II – rozmowa na podstawie ilustracji – odpowiedź na pytania dotyczące ilustracji 2-3 minuty
– Część III – rozmowa na temat pracy pisemnej ucznia – odpowiedź na co najmniej dwa pytania dotyczące pracy pisemnej (Trabajo escrito) oraz dotycząca innych tematów zawartych w programie nauczania 4-5 minut

Oprócz ewaluacji wymaganej przez Program IB w trakcie trwania kursu będzie regularnie stosowane ocenianie kształtujące oraz sumujące. Będzie ono obejmowało, m.in.:
– konkursy i quizy
– różnego rodzaju prace pisemne (na zajęciach lub jako praca domowa)
– prace domowe
– wypowiedzi ustne: dialogi, dyskusje, spontaniczne wypowiedzi, prezentowanie opinii, debaty, role-play, itp.)
– testy dotyczące opracowanych jednostek z podręcznika lub bloków tematycznych
– prezentacje i projekty
– testy powtórkowe
– próbne egzaminy