Polish A

Language A: Literature / Polish A: literatura na poziome podstawowym (SL) i rozszerzonym (HL) skupia się na rozwijaniu i rozumieniu technik wykorzystywanych w krytyce literackiej i rozwijaniu zdolności formułowania niezależnych opinii. Program obejmuje głównie historię literatury i kształtowanie zdolności komunikacyjnych – wypowiedzi ustne i pisanie wypracowań.
Jest przeznaczony dla uczniów, których językiem ojczystym jest polski. Zasadniczym celem kursu jest przygotowanie do przyszłych studiów na poziomie uniwersyteckim/ akademickim poprzez rozwój społeczny, estetyczny, kulturowy; pogłębianie umiejętności czytania, pisania i komunikowania się.

Cele szczegółowe kursu:
1) przedstawienie uczniom tekstów, które pochodzą z różnych epok literackich i prezentują różnorodne konwencje, rodzaje i gatunki,
2) rozwijanie w uczniach umiejętności szczegółowego analizowania i interpretowania tekstów, odczytywania rozmaitych sensów dzieła, dostrzegania istotnych związków między utworami,
3) rozwijanie w uczniach zdolności komunikacyjnych w mowie i piśmie,
4) zachęcanie uczniów do rozpoznawania różnorodnych kontekstów, w których utwory były napisane i w jakich są odczytywane,
5) zachęcanie uczniów do uznawania różnych perspektyw ludzi innych kultur i uwzględnieniu ich przy analizie prac,
6) rozwijanie w uczniach wrażliwości estetycznej,
7) rozwijanie w uczniach świadomości własnych kompetencji językowych – świadomości kryterium poprawności językowej, zarówno w tekstach pisanych jak i mówionych,
7) promowanie wśród uczniów przyjemności z czytania, satysfakcji z badania literatury i języka,
8) rozwijanie w uczniach umiejętności krytycznego myślenia i poprawnego wnioskowania,
9) rozwijanie w uczniach zdolności tworzenia niezależnych sądów.

Cykl kształcenia dzieli się na cztery części:
– część 1: teksty w przekładzie, czyli wybrane dzieła literatury światowej (na podstawie Listy Autorów w Przekładzie – PLT- przedstwionej przez International Baccalaureate Organization);
– część 2: studia szczegółowe, czyli dogłębne studiowanie wybranych dzieł polskich (na podstawie Listy Wyznaczonych Autorów – Język Polski A – PLA – przedstwionej przez International Baccalaureate Organization);
– część 3: gatunki literackie, czyli analiza utworów należących do tego samego gatunku lit.(na podstawie Listy Wyznaczonych Autorów – Język Polski A – PLA – przedstwionej przez International Baccalaureate Organization);
– część 4: opcje, czyli wolny wybór tekstów (według uznania nauczyciela konstruującego szczegółowe treści programu).
Różnice pomiędzy poszczególnymi poziomami dotyczą ilości godzin przeznaczonych na dany poziom (SL – 150, HL – 240 w czasie 2 lat, czyli na SL – 4 godziny lekcyjne w tygodniu, na HL – 6 godzin/tydzień) oraz czytanych i omawianych na lekcjach prac (1 większy tekst literacki lub kilka utworów, które odpowiadają obszerniejszemu utworowi).

Poziom podstawowy (SL)

Przykładowa tematyka zajęć:
– część 1: Wybrane dzieła literatury światowej:
J. Conrad: Jądro ciemności
A. Camus: Dżuma
– część 2: Dogłębne studiowanie wybranych dzieł:
A. Mickiewicz: Dziady cz. III
B. Schulz: wybór opowiadań
– część 3: Rodzaje i gatunki literackie:
A. Fredro: Śluby panieńskie
S. Wyspiański: Wesele
S. Mrożek: Tango
– część 4: Wybór tekstów:
B. Prus: Kamizelka; Z legend dawnego Egiptu
Z. Nałkowska: Granica
M. Bułhakow: Mistrz i Małgorzata

Ocenianie zewnętrzne:

Składnik Opis Czas
Arkusz egzaminacyjny
nr 1
20 pkt.
LITERACKA ANALIZA Z UWZGLĘDNIENIEM PYTAŃ POMOCNICZYCH (20%)
Arkusz zawiera dwa nieznane dla uczniów fragmenty tekstu. Uczniowie piszą ukierunkowaną literacką analizę w oparciu o fragment prozy lub wiersza z uwzględnieniem w swojej pracy pytań naprowadzających.
90 min.
Arkusz egzaminacyjny
nr 2
25 pkt.
ESEJ (25 %)
Arkusz zawiera trzy tematy odnoszące się do każdego gatunku literackiego. Uczniowie wybierają jeden i piszą esej oparty na co najmniej dwóch pracach omawianych w części trzeciej kursu.
90 min.
Zadanie pisemne
25 pkt.
Uczniowie na podstawie jednej lektury studiowanej w pierwszej części kursu piszą pracę, w której wyrażają własne sądy i opinie (300 – 400 słów) oraz esej (1200 – 1500 słów). Redagowane pod nadzorem nauczyciela w trakcie trwania zajęć z przedmiotu.

Ocenianie wewnętrzne:

Składnik Opis Czas
Komentarz ustny oraz dyskusja
30 pkt.
Uczniowie są zobowiązani do przedstawienia 10-minutowego komentarza opartego na pytaniach pomocniczych na podstawie fragmentu omawianego w drugiej części kursu. 10 min.
Ustna prezentacja
30 pkt.
Prezentacja jest oparta na 1 lub większej liczbie prac studiowanej w czwartej części kursu. 10 – 15 min.

Poziom rozszerzony (HL)

Przykładowa tematyka zajęć:
– część 1: Wybrane dzieła literatury światowej:
J. Conrad: Jądro ciemności
A. Camus: Dżuma
Patric Suskind: Pachnidło
– część 2: Dogłębne studiowanie wybranych dzieł:
Poezja Z. Herberta
A. Mickiewicz: Dziady cz. III
B. Schulz: wybór opowiadań
– część 3: Rodzaje i gatunki literackie
A. Fredro: Śluby panieńskie
S. Wyspiański: Wesele
S. Mrożek: Tango
S. I. Witkiewicz: Szewcy
– część 4: Wybór tekstów:
B. Prus: Kamizelka; Z legend dawnego Egiptu
Z. Nałkowska: Granica
M. Bułhakow: Mistrz i Małgorzata

Ocenianie zewnętrzne:

Składnik Opis Czas
Arkusz egzaminacyjny
nr 1
20 pkt.
KOMENTARZ LITERACKI (20%)
Arkusz zawiera dwa nieznane dla uczniów fragmenty tekstów: jeden fragment prozy, jeden – poezji. Uczniowie dokonują wyboru i piszą komentarz literacki do wybranego tekstu.
120 min.
Arkusz egzaminacyjny
nr 2
25 pkt.
ESEJ (25 %)
Arkusz zawiera trzy tematy odnoszące się do każdego gatunku literackiego. Uczniowie wybierają jeden i piszą esej oparty na co najmniej dwóch pracach omawianych w części trzeciej kursu.
120 min.
Zadanie pisemne
25 pkt.
Uczniowie na podstawie jednej lektury studiowanej w pierwszej części kursu piszą pracę, w której wyrażają własne sądy i opinie (300 – 400 słów) oraz esej (1200 – 1500 słów). Redagowane pod nadzorem nauczyciela w trakcie trwania zajęć z przedmiotu.

Ocenianie wewnętrzne:

Składnik Opis Czas
Komentarz ustny oraz dyskusja
30 pkt.
Uczniowie prezentują komentarz ustny do fragmentu poezji omawianej w drugiej części kursu i biorą udział w dyskusji z nauczycielem o jednej z dwóch innych prac studiowanych w drugiej części kursu. 20 min.
Ustna prezentacja
30 pkt.
Prezentacja jest oparta na lekturach studiowanych w czwartej części kursu. 10 – 15 min.