German B

Poziom: średniozaawansowany (SL)

Opis kursu
Język niemiecki B SL jest kursem przeznaczonym dla uczniów, którzy posługują się językiem niemieckim na poziomie kompetencji B1/B2 oraz wykazują zainteresowanie kulturą, literaturą oraz wiedzą realioznawczą krajów niemieckiego obszaru językowego. Przedmiot realizowany jest na poziomie średniozaawansowanym i obejmuje 150 godzin zegarowych nauki języka w dwuletnim cyklu nauczania. Głównym celem kursu jest doskonalenie i rozwijanie kompetencji językowych oraz realizacja zagadnień maturalnych IB z języka niemieckiego.

Cele
– opanowanie języka na poziomie zapewniającym sprawną komunikację w odniesieniu do problematyki życia codziennego (zarówno w mowie jak i w piśmie),
– przygotowanie do egzaminu maturalnego IB z języka niemieckiego,
– nabywanie i rozwijanie przez ucznia czterech sprawności językowych: słuchania, mówienia, czytania i pisania,
– nabywanie wiedzy o historii, kulturze, tradycji oraz realiach życia w krajach niemieckiego obszaru językowego,
– kształcenie umiejętności autonomicznych ucznia (korzystanie z różnych strategii uczenia się oraz wykorzystywanie różnych źródeł wiedzy),
– kształtowanie świadomości językowej oraz rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.

Zadania
Po ukończeniu kursu uczeń:
– poprawnie posługuje się językiem niemieckim w mowie i w piśmie,
– potrafi porozumiewać się w różnych kontekstach sytuacyjnych i wypowiadać własne opinie w zakresie opisanym w części „Tematyka zajęć”,
– ma świadomość własnej tożsamości narodowej, pozostaje otwarty na inne poglądy i kultury.

Tematyka zajęć
1. Relacje społeczne (zakres obowiązkowy)
a. Celebracja uroczystości religijnych, rodzinnych oraz wydarzeń społeczno-politycznych
b. Relacje międzyludzkie (rodzina, przyjaciele, praca)
c. Doskonalenie umiejętności pisania: list prywatny i formalny, e-mail, wpis w pamiętniku (blogu), życiorys, list motywacyjny.
2. Zdrowie (zakres dodatkowy)
a. Sposoby odżywiania się, diety
b. Zapobieganie uzależnieniom
c. Choroby, dolegliwości, symptomy choroby
d. Doskonalenie umiejętności pisania: wywiad, rozprawka.
3. Zagadnienia globalne (zakres obowiązkowy)
a. Ocieplenie klimatu, naturalne kataklizmy
b. Uprzedzenia, dyskryminacja, rasizm
c. Doskonalenie umiejętności pisania: sprawozdanie, artykuł prasowy.
4. Czas wolny i wypoczynek (zakres dodatkowy)
a. Rozrywka
b. Zainteresowania i hobby
c. Podróżowanie
d. Doskonalenie umiejętności pisania: ankieta, recenzja, interpretacja danych statystycznych.
5. Media i komunikacja (zakres obowiązkowy)
a. Reklama
b. Internet
c. Doskonalenie umiejętności pisania: broszura (prospekt), tekst reklamowy. W ramach realizacji wyżej wymienionej tematyki po każdym cyklu tematycznym prowadzona będzie Akademia Filmu Niemieckojęzycznego oraz projekt debat w języku niemieckim „Jugend debattiert international”.

Wymagania i egzaminy
Ocenianie zewnętrzne (stanowi 70% całkowitej oceny)

Składniki oceny Ocenianie na poziomie SL Czas trwania
Arkusz 1 Rozumienie tekstu czytanego: cztery autentyczne teksty, zadania otwarte i zamknięte dotyczące ogólnego
i szczegółowego rozumienia tekstów (25% wagi oceny, tematyka z zakresu obowiązkowego)
1h 30min
Arkusz 2 Wypowiedź pisemna: uczeń wybiera jeden temat z pięciu proponowanych, pisze tekst o długości 250-400 słów (25%,
tematyka z zakresu dodatkowego)
1h 30min
Arkusz 3 Wypowiedź pisemna: uczeń tworzy dłuższą formę wypowiedzi (300-400 słów) bazującą na lekturze trzech różnorodnych tekstów o tej samej problematyce oraz pisze uzasadnienie swojego wyboru na 100 słów (20%, tematyka z zakresu obowiązkowego)

Ocenianie wewnętrzne (stanowi 30% całkowitej oceny)

Indywidualna wypowiedź ustna Uczeń opisuje fotografię, której tematyka nawiązuje do tematów z zakresu dodatkowego (3-4 min.), a następnie dyskutuje z egzaminatorem na poruszone podczas prezentacji tematy (5-6 min.) Ta część egzaminu stanowi 20% oceny
Interaktywna wypowiedź ustna Podczas dwuletniego cyklu nauki zostaną przeprowadzone na zajęciach lekcyjnych trzy interaktywne zadania w grupach, każde z osobna oceniane przez uczącego. Jedno z nich musi być oparte
na słuchaniu. Najwyższa z trzech ocen będzie uznana za ostateczną ocenę tego komponentu. Ta część egzaminu stanowi 10% oceny