English B

Opis kursu
Kurs języka angielskiego HL realizowany jest na poziomie rozszerzonym, począwszy od  poziomu advanced, w  ramach 240 godzin w ciągu dwóch lat. Zakładamy, że uczeń rozpoczynający naukę na poziomie zaawansowanym C1 będzie rozwijał kompetencje językowe poprzez wdrażanie różnorodnych metod nauczania  – projekty, debaty oraz czytanie literatury  w oryginalnej wersji językowej. Uczniowie mają dostęp do materiałów autentycznych, których celem jest  urozmaicenie samej nauki języka angielskiego jak  i zdobywanie wiedzy na temat kultury krajów  anglojęzycznych.  Jest to kurs przeznaczony dla uczniów, którzy poza płynnym po sługiwaniem się językiem  angielskim w  mowie i piśmie, chcą realizować swoje pasje i  zainteresowania oraz są gotowi podjąć  wyzwanie poznawania świata.

Cele:
– Doskonalenie umiejętności porozumiewania się w różnych sytuacjach.
–  Zapoznanie się z  literaturą  i  oraz artykułami  w oryginalnej wersji językowej oraz umiejętność dyskusji  na temat własnych tradycji jak  i  wielokulturowości.
–  Kształtowanie świadomości językowej
–  Rozwój ucznia na wielu płaszczyznach  w  oparciu o  analizę materiałów i tekstów autentycznych.

Zadania:
Po ukończeniu kursu:
– uczeń potrafi płynnie posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie jak  i porozumiewać się w różnych kontekstach sytuacyjnych.
– uczeń analizuje autentyczne teksty i artykuły literackie i jest gotów do podjęcia dyskusji w oparciu o nie.
– uczeń posiadając świadomość własnej tożsamości narodowej jest otwarty na inne kultury i poglądy
–  uczeń potrafi pisać różnorodne formy pisemne, w których trafnie argumentuje i broni własnych opinii
– uczeń potrafi interpretować ilustracje  w nawiązaniu do problematyki współczesnego świata omawianej w  ramach tematów z sekcji Options,
– uczeń potrafi analizować wybrane pozycje z poezji  i prozy anglojęzycznej, dokonując charakterystyki bohaterów, analizując główne wątki fabuły, tworząc własne teksty w oparciu o przeczytane lektury.

Tematyka zajęć:
W trakcie dwuletniego cyklu uczeń realizuje wszystkie trzy tematy z części Core oraz dwie opcje z proponowanych pięciu. Tematy wyżej wymienionych modułów są następujące:

CORE TOPICS:
– Communiaction and Media
– Global Issues
-Social relationships

OPTIONS:
– Customs and Traditions
– Science and Technology
– Health
– Cultural Diversity
– Leisure

Tematyka poruszana w ramach realizacji Core jest sprawdzana w części pisemnej egzaminu maturalnego a tematyka z Options w części ustnej.

PISANIE
Ponadto,  uczniowie uczą się pisać poszczególne typy tekstów wymagane przez sylabus przedmiotowy. Są to m.in.: esej,  list, pamiętnik, raport, artykuł, broszura, ulotka, przemowa, instrukcje, wywiad itp. Dodatkowo, uczniowie piszą przez kilka tygodni drugiego roku nauki pracę Written Assignement, która jest  interpretacją typu ‘creative writing’, dotyczącą jednej z pozycji literatury brytyjskiej lub amerykańskiej analizowanej w ramach lekcji.

OCENIANIE ZEWNĘTRZNE

ARKUSZ 1 – 90 MIN (reading) 25 % oceny końcowej na dyplomie
ARKUSZ 2 – 90 MIN (writing) 25 % oceny końcowej na dyplomie
WRITTEN ASSIGNMENT 20 % oceny końcowej na dyplomie
suma 70% oceny końcowej na dyplomie

OCENIANIE WEWNĘTRZNE

Egzamin ustny (Individual oral) 20 % oceny końcowej na dyplomie
Aktywność w trakcie zajęć (Interactive oral activity) 10 % oceny końcowej na dyplomie
suma 30 % oceny końcowej na dyplomie