Computer Science

Opis:
Computer science (informatyka) czerpie u swych źródeł z matematyki, z której wyizolowała się jako osobna dyscyplina. Wciąż jednak pozostaje w ścisłej relacji z „królową nauk”.
Informatyka jest nauką z pogranicza nauk ścisłych i techniki, zajmującą się szeroko pojętym przetwarzaniem informacji.
Obecnie informatyka jest dziedziną nauki obejmującą swym zasięgiem również biologię, chemię, fizykę, medycynę. Oprócz tego z rozmachem wkroczyła w ekonomię i bankowość.
Dzisiaj nie ma branży, w której informatyka i nowoczesne technologie nie miałyby zastosowania, stąd ciągłe zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie administracji sieciowej, algorytmiki, architektury procesorów, bezpieczeństwa, grafiki, inżynierii oprogramowania, symulacji, webmasteringu, itd. W trakcie dwuletniego kursu IB (w wymiarze cztery lub sześć godzin tygodniowo, w zależności od wybranego przez ucznia poziomu: Standard Level lub Higher Level) zaznajamiamy uczniów z tymi zagadnieniami, a także wskazujemy na daleko idące wykorzystanie informatyki w innych naukach.
Informatyka uczy abstrakcyjnego myślenia, czyli zdolności do tworzenia wyobrażeń, połączonego z umiejętnością wytworzenia narzędzia do wizualizacji wyobrażenia, a także myślenia komputacyjnego, integrującego ludzkie myślenie z możliwościami komputerów. Jest to szczególnie akcentowane podczas kursu Computer Science.

Tematyka zajęć:
Program nauczania dla uczniów grupy Computer Science SL/HL obejmuje treści nauczania z zakresu podstawowego (Core) oraz dodatkowego (Additional higher level), jedno zagadnienie do wyboru (Options) oraz zajęcia praktyczne (Practical work), na które składają się: indywidualna praca badawcza (Internal Assessment) i projekt międzyprzedmiotowy (Group4Project).

Realizowane treści:

Poziom SL:
System fundamentals:
systems in organizations
– system design basics
Computer organization:
computer architecture
– operating system and application systems
– binary representation
– logic gates
Networks:
network fundamentals
– data transmission
– wireless networking
Computational thinking, problem solving and programming:
general principles
– connecting computational thinking and program design
– introduction to programming
– use of programming languages (Java)

Dodatkowo na poziomie HL:
Abstract data structures:
thinking recursively
– linked lists
– trees
– applications
Resource management:
system resources
– role of operating system
Control:
centralized control systems
– distributed systems

Na obu poziomach nauczania (SL i HL) realizowana jest jedna z opcji:
databases
– modelling and simulation
– web science
– object-oriented programming,
przy czym na poziomie HL uczniowie realizują dodatkowe treści programowe w porównaniu do SL.

Case study:
Tylko na poziomie HL. Praca z tekstem naukowym poświęconym wybranemu zagadnieniu z informatyki. Poddany analizie tekst jest publikowany przez IB i na treściach tam zawartych bazuje maturalny Arkusz 3.

G4P – projekt międzyprzedmiotowy obejmujący wszystkie przedmioty z grupy czwartej (biologia, chemia, fizyka, informatyka). Na obu poziomach (SL + HL).

Ocenianie:

Ocena zewnętrzna (External assessment) – 70% (poziom SL) lub 80% (poziom HL) całkowitej oceny:

Arkusz Opis Waga Czas trwania
Arkusz 1 Najczęściej około 10 zadań wymagających krótkiej odpowiedzi i kilka (trzy lub cztery – SL, siedem do dziewięciu – HL) bardziej złożonych – problemowych. SL: 45 %
HL: 40 %
SL: 1 godz. 30 min.
HL: 2 godz. 10 min.
Arkusz 2 Arkusz bazujący na zrealizowanej podczas zajęć lekcyjnych jednej z opcji SL: 25 %
HL: 20 %
SL: 1 godz.
HL: 1 godz. 20 min.
Arkusz 3 Case study (tylko poziom HL) HL: 20 % HL: 1 godz.

Ocena wewnętrzna (Internal assessment) – 30% (poziom SL) lub 20% (poziom HL) całkowitej oceny. W przypadku informatyki to przygotowanie kompletnego, działającego produktu (program komputerowy, baza danych, strona internetowa, etc.).