Chemistry

Przedmiot Chemistry stanowiący część International Baccalaureate Diploma Programme prowadzony jest na dwóch poziomach: podstawowym SL (Standard Level, 150 godzin zajęć) oraz rozszerzonym HL (High Level, 240 godzin zajęć). W obu przypadkach w programie omawiane są zagadnienia z następujących tematyk:
1. Stechiometria (Stoichiometric relationships)
2. Struktura atomowa (Atomic structure)
3. Układ okresowy (Periodicity)
4. Wiązania chemiczne oraz struktura (Chemical bonding and structure)
5. Energetyka / termochemia (Energetics / thermochemistry)
6. Kinetyka chemiczna (Chemical kinetics)
7. Równowagi (Equilibrium)
8. Kwasy i zasady (Acids and bases)
9. Procesy redoks (Redox processes)
10. Chemia organiczna (Organic chemistry)
11. Pomiary oraz analiza wyników (Measurements and data processing)

W ramach kursu realizowany jest ponadto materiał zawarty w jednym z działów typu Option:
A. Materiały (Materials)
B. Biochemia (Biochemistry)
C. Energia (Energy)
D. Chemia medyczna (Medicinal chemistry)
Wyboru działu dokonują uczniowie wraz z nauczycielem.

Obok zajęć teoretycznych, w ramach przedmiotu Chemistry, prowadzone są zajęcia praktyczne (w wymiarze co najmniej 40 godzin/kurs) pozwalające uczniom na zapoznanie się z podstawowymi zasadami oraz technikami stosowanymi podczas pracy laboratoryjnej. Ponadto uczestniczy kursu biorą również udział w projekcie Group4project, który realizowany jest we współpracy z uczniami przedmiotów Biology i Physics. Każdy z uczniów zobligowany jest do przeprowadzenia badań oraz przygotowania pracy w ramach Internal Assessment (10 godzin), które stanowi 20% końcowej oceny maturalnej.

MATURA
Część zewnętrzna

Arkusz 1 Pytania testowe, wielokrotnego wyboru 20% oceny końcowej
Arkusz 2 Pytania otwarte, materiał “core” 36% (40% w SL) oceny końcowej
Arkusz 3 Pytania otwarte, materiał “analiza doświadczeń, wyników + option” 24% (20% w SL) oceny końcowej

Część wewnętrzna
Internal Assessment – 20% oceny końcowej

PRZYKŁADY TEMATÓW IA W ROKU 2015/2016:
– Badanie wpływu temperatury na szybkość reakcji typu „clock reaction”
– Badanie wpływu typu wodorotlenku na wartość ciepła reakcji neutralizacji
– Badanie wpływu czasu gotowania na ilość wytrąconego CaCO3 z twardej wody
– Zastosowanie naturalnych wskaźników pH w miareczkowaniu pH-metrycznym
– Badanie wpływu długości łańcucha w kwasach organicznych na wartość stałej dysocjacji kwasu
– Badanie wpływu temperatury na stałą dysocjacji kwasu mrówkowego
– Badanie wpływu etanolu na proces krystalizacji
– Badanie wpływu stężenia jonów miedzi w roztworze na wartość potencjału ogniwa