Biology

Opis kursu:
Nauczanie biologii odbywa się na 2 poziomach – podstawowym (SL) lub rozszerzonym (HL). Jest to dwuletni program obejmujący zakres materiału szkoły średniej. Program Matury Międzynarodowej jest skomponowany przejrzyście i logicznie. Pozwala nie tylko usystematyzować wiedzę biologiczną, ale kładzie duży nacisk na powiązania między różnymi dziedzinami biologii, pokazując jak ważna w nauce jest współpraca i wymiana informacji.
W każdym z działów tematycznych omawia się problemy natury etycznej i kontrowersyjne odkrycia naukowe, co uwrażliwia, pobudza do własnych refleksji i kształtuje postawy moralne uczniów. W Maturze Międzynarodowej kładzie się szczególny nacisk na poszanowanie życia, troskę o przyrodę i odpowiedzialność z naszą planetę, dzięki czemu uczniowie kształtują swoje dojrzałe postawy w duchu edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju.
Program biologii jest bardzo nowoczesny – oprócz obowiązkowych podstaw, które dają wiedzę ogólną z najważniejszych dziedzin biologii (np. botaniki, ekologii, systematyki, ewolucji), skupia się przede wszystkim na dziedzinach, które współcześnie najdynamiczniej się rozwijają (jak genetyka, biotechnologia, fizjologia człowieka, fizjologia komórki).
Podczas lekcji biologii, zarówno na poziomie SL, jak i HL, uczniowie mają możliwość poznać warsztat pracy biologa, dzięki różnorodnym zajęciom badawczym.
Uczniowie także rozwijają umiejętność rozwiązywania zadań problemowych oraz interpretowania danych liczbowych i wykresów z wynikami badań naukowych (Data-based questions). Jest to doskonałe przygotowanie do metod stosowanych na wyższych uczelniach.

Cele przedmiotu
Wiedza zdobyta na lekcjach biologii pozwala uczniom:
– w sposób przekrojowy i dogłębny rozumieć zjawiska biologiczne;
– nadążać za najnowszymi trendami i odkryciami naukowymi;
– rozumieć przyczyny wielu ważnych zjawisk z zakresu ekologii i ochrony środowiska;
– wykształcić własną odpowiedzialną postawę ekologiczną;
– rozpoznawać przyczyny ważnych chorób i nieprawidłowości funkcjonowania ludzkiego organizmu.

Umiejętności praktyczne
Podczas zajęć z biologii uczniowie nabywają umiejętności praktycznych:
– używania mikroskopu i samodzielnego wykonywania preparatów mikroskopowych;
– prowadzenia prostych hodowli;
– przeprowadzania eksperymentów laboratoryjnych zgodnie z zasadami naukowymi na wszystkich etapach (własny pomysł, opracowanie metodyki, przeprowadzenie badań i pomiarów, zebranie i opracowanie statystyczne danych, analiza wyników, dyskusja naukowa, końcowe wnioski oraz ewaluacja);
– wykonywania pomiarów z wykorzystaniem nowoczesnych mierników podłączonych do komputera (firmy Vernier z oprogramowaniem Loger Pro)
– obserwacji terenowych;
– prowadzenia prostych badań w terenie (łapanie, obserwacje i oznaczanie bezkręgowców, oznaczanie wybranych gatunków roślin, pomiary ekologiczne);
– analizowania metodami naukowymi przedmiotów i zjawisk znanych z codziennego życia (składniki biochemiczne w jedzeniu, wykrywanie enzymów, mechanizmy fotosynezy i oddychania, czynniki wpływające na kiełkowanie nasion itd.);
– obserwowania i porównywania cech różnych gatunków roślin i zwierząt.

Tematyka zajęć
Program biologii obejmuje podstawę (Core), tematy dodatkowe lub rozszerzenia dla poziomu HL (Aditional Higher Level) oraz wybrany jeden z czterech rozdziałów do wyboru (Option), zawierający dodatkowe zagadnienia.

Podstawa (SL oraz HL):
1. Biologia komórki
2. Biologia molekularna (Biochemia)
3. Genetyka
4. Biotechnologia
5. Ekologia
6. Ewolucjonizm
7. Systematyka i bioróżnorodność
8. Fizjologia człowieka

Tematy dodatkowe (tylko dla HL):
9. Kwasy nukleinowe
10. Metabolizm komórkowy
11. Botanika
12. Genetyka – rozszerzenie
13. Ewolucjonizm – rozszerzenie
14. Fizjologia zwierząt
15. Metoda naukowa pracy badawczej

Opcja – jeden temat z czterech:
1. Neurobiologia i zachowanie
2. Biotechnologia i bioinformatyka
3. Ekologia i ochrona przyrody
4. Fizjologia człowieka

Wymagania i egzaminy
Na ocenę końcową składa się ocena zewnętrzna (External Assessment) oraz wewnętrzna (Internal Assessment). Ocena zewnętrzna stanowi 75% całkowitej oceny, a ocenianie wewnętrzne – 25%.

Ocena zewnętrzna – egzamin końcowy składa się z 3 arkuszy

Składnik Opis Czas trwania Punktacja
Arkusz 1 Zawiera pytania testowe z jedną odpowiedzią z czterech.
SL 30 pytań (30 pkt.), HL 40 pytań (40 pkt.)
SL 45 min.
HL 60 min.
20%
Arkusz 2 Część pierwsza (Section A) polega na interpretacji i analizie danych z przykładowego eksperymentu naukowego oraz analizie rysunku lub wykresu. W części drugiej (Section B) uczeń odpowiada opisowo na wszystkie 3 pytania z wybranego punktu. Poziom SL wybiera 1 z 2 punktów, a HL wybiera 2 spośród 3 punktów. SL 75 min.
HL135min.
36%
Arkusz 3 Arkusz składa się z dwóch części – A i B
W części pierwszej (Section A) należy odpowiedzieć na wszystkie pytania (do wykresu, rysunku, zdjęcia itp.).
Część druga (Section B) polega na wybraniu jednej z czterech opcji A, B, C lub D (tej, która była przerabiana przez klasę) i odpowiedzi na wszystkie pytania jej dotyczące (4-5 pytań).
SL 60 min
HL 75 min.
24%

Ocenianie wewnętrzne (Internal Assessment) stanowi 20 % całkowitej oceny.
W ramach zajęć biologii uczniowie przeprowadzają eksperymenty i obserwacje, z których piszą sprawozdania (Lab Reports).
Jeden taki raport napisany na podstawie samodzielnie zaprojektowanego i przeprowadzonego doświadczenia jest oceniany według szczegółowych kryteriów (Internal Assessment). Praca zawiera: temat, wstęp (wprowadzenie teoretyczne), problem badawczy, metodologię badań, zestawienie otrzymanych wyników, opracowanie i analizę statystyczną danych, prezentację graficzną, dyskusję wyników, ewaluację i konluzje – od 6 do 12 stron.
Oceniane są poszczególne kryteria: osobiste zaangażowanie (0-2 p.), wykonanie (0-6 p.), analiza (0-6 p.), ewaluacja (0-6 p.), komunikatywność (0-4 p.). W sumie można uzyskać 24 punkty.

G4P
Uczniowie realizujący przedmioty przyrodnicze (biologia, chemia, fizyka plus informatyka) wspólnie realizują interdyscyplinarny projekt ,,Group 4 project” na dowolnie wybrany temat oparty na zdobywaniu i analizie danych oraz ich obróbce. W tym projekcie uczniowie poznają zasadę współpracy specjalistów z różnych dziedzin w opracowywaniu wspólnego problemu badawczego, uczą się koordynacji działań i możliwości wykorzystywania różnych uzdolnień i wiedzy poszczególnych osób. Są to umiejętności bardzo przydatne nie tylko w pracy naukowej.

Extended Essay
Uczniowie, którzy chcą pogłębiać swoje zinteresowania biologiczne, mogą przeprowadzić eksperyment, na podstawie którego napiszą Extended Essay z biologii. Jest to oryginalna samodzielna praca badawcza ( na 4000 słów), której celem jest zapoznanie ucznia z poszczególnymi etapami metody biologicznych badań naukowych (sformułowanie hipotez badawczych, wyznaczenie procedury badań, zebranie i opracowanie danych, dyskusja naukowa, wyciągnięcie samodzielnych wniosków oraz ewaluacja). Na podstawie przeprowadzonych badań uczeń pisze samodzielnie pracę naukową na poziomie uniwersyteckim. Na wszystkich etapach – przygotowywania, przeprowadzenia doświadczenia oraz pisania pracy Extended Essay uczeń może korzystać z porad nauczyciela-opiekuna, ale wszystko wykonuje i pisze samodzielnie.