Mathematics SL

Przedmiot ten jest dostępny na poziomie podstawowym, a jego główną ideą jest ukazanie uniwersalnego charakteru matematyki i jej związku z innymi dziedzinami wiedzy. Szczególny nacisk położony jest na zastosowanie matematyki poprzez użycie narzędzi i technik statystycznych. Zajęcia są kierowane do uczniów ze zróżnicowanymi predyspozycjami matematycznymi, głównie jednak dla osób zamierzających studiować w przyszłości kierunki humanistyczne, lingwistyczne, artystyczne oraz nauki społeczne. Kurs daje możliwość poznania i zrozumienia najważniejszych pojęć matematycznych. Przygotowuje do rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów, rozwijania umiejętności modelowania matematycznego i logicznego myślenia. W ramach przedmiotu uczniowie opracowują indywidualny projekt badawczy polegający na zgromadzeniu, analizie i ocenie danych pod kątem matematycznym.

Cele kształcenia w ujęciu operacyjnym
Uczniowie:
– doceniają znaczenie matematyki oraz znajdują przyjemność w poznawaniu jej;
– rozwijają rozumienie zasad i natury przedmiotu;
– komunikują się w sposób jasny i skuteczny w różnych kontekstach;
– rozwijają logiczne, krytyczne i twórcze myślenie;
– wyrabiają cierpliwość i wytrwałość w rozwiązywaniu problemów;
– stosują i udoskonalają umiejętność abstrakcji i uogólniania;
– wykorzystują nabyte umiejętności w alternatywnych sytuacjach, w innych dziedzinach wiedzy i przyszłym rozwoju;
– doceniają wzajemne oddziaływanie na siebie postępów w technice i matematyce;
– doceniają moralne, społeczne i etyczne wpływy wynikające z pracy matematyków i zastosowań matematyki;
– doceniają międzynarodowy wymiar matematyki dzięki jej uniwersalnemu charakterowi oraz wielokulturowym i historycznym perspektywom;
– doceniają wkład matematyki w inne dyscypliny naukowe, zwłaszcza jako „obszar wiedzy” na zajęciach TOK (Teoria Wiedzy).

Ocena stawianych wymagań
Po ukończeniu kursu matematyki na poziomie Mathematical studies SL uczniowie będą mogli wykazać się:
– umiejętnością dobierania odpowiednich faktów, pojęć i technik matematycznych, a następnie zastosowania ich w różnych sytuacjach, zarówno znanych im jak i zupełnie nowych;
– wykorzystaniem umiejętności, w szczególności modelowania matematycznego i interpretacji otrzymanych wyników w rozwiązywaniu abstrakcyjnych problemów;
– umiejętnością przekształcania na język matematyki i interpretacji sytuacji z życia codziennego; w szczególności poprzez sporządzanie diagramów i wykresów przy użyciu nowoczesnej technologii informacyjnej, zapisywanie metody, rozwiązania i wniosków przy użyciu standardowej notacji;
– umiejętnością używania nowoczesnej technologii informacyjnej w sposób dokładny, odpowiedni i sprawny do badania nowych idei oraz rozwiązywania problemów;
– umiejętnością konstruowania argumentacji matematycznej przy użyciu precyzyjnych wypowiedzi, dedukcji i wnioskowania logicznego oraz operując formułami matematycznymi;
– umiejętnością badania nowych sytuacji wymagających organizacji i analizy informacji lub pomiarów w celu wyciągania wniosków, sprawdzania prawdziwości otrzymanych wyników przy uwzględnieniu zakresu danych i innych ograniczeń.

Tematyka zajęć
– Algebra zbiorów liczbowych.
– Statystyka opisowa.
– Logika, zbiory i rachunek prawdopodobieństwa.
– Statystyka stosowana.
– Geometria i trygonometria.
– Modelowanie matematyczne.
– Wprowadzenie do rachunku różniczkowego.
– Projekt.

Zakres oceniania

Ocenianie wewnętrzne (stanowi 20% całkowitej oceny)
Ocenianiu wewnętrznemu podlega projekt, czyli samodzielna praca badawcza ucznia, która obejmuje zebranie informacji bądź wykonanie pomiarów, ich analizę i ewaluację uzyskanych wyników. Jest ona oceniana przez nauczyciela prowadzącego zajęcia według ściśle określonych kryteriów i weryfikowana przez ekspertów zewnętrznych z IB po zakończeniu procesu edukacyjnego.

Egzamin zewnętrzny (stanowi 80% całkowitej oceny)
Egzamin zewnętrzny ma charakter pisemny, trwa 180 minut, składa się z dwóch arkuszy i oceniany jest przez egzaminatorów IB.
Arkusz 1. – składa się z 15 zadań krótkiej odpowiedzi (90 minut, dopuszczalne jest użycie kalkulatora graficznego, 40% całkowitej oceny);
Arkusz 2. – składa się z 6 zadań rozszerzonej odpowiedzi (90 minut, dopuszczalne jest użycie kalkulatora graficznego, 40% całkowitej oceny).