History

POZIOM: PODSTAWOWY
Program koncentrować się będzie wyłącznie na zagadnieniach z historii XX wieku.
Poziom składa się z 2 głównych części:
a) Część pierwsza (presribed subject), w ramach której omówiona zostanie ekspansja Japonii we wschodniej Azji w latach 1931-1941 i ekspansja Niemiec i Włoch w latach 1933-1940. Na ten blok tematyczny zostanie przeznaczonych 40 godzin zegarowych.
b) Część druga składa się z dwóch tematów, na realizację których przewiduję się 90 godzin zegarowych. Temat pierwszy koncentrować się będzie wokół funkcjonowania państw totalitarnych. Temat drugi dotyczyć będzie przyczyn i skutków wybranych wojen z XX wieku. Przykłady dla obu tematów muszą pochodzić z różnych regionów świata.
Od 1 września 2015 roku w historii obowiązuje podział na 4 regiony świata:
-Afryka z Bliskim Wschodem
-Ameryki
-Azja z Oceanią
-Europa

POZIOM PODSTAWOWY – EGZAMIN KOŃCOWY:
Ocenianie zewnętrzne stanowi 75% końcowej oceny.
Ocenianie wewnętrzne stanowi 25% końcowej oceny.

Opis oceniania zewnętrznego [external assessment stanowi 75% oceny końcowej]

Arkusz: Zadanie do wykonania Czas egzaminu Wartość zadania w procentach:
Arkusz 1 Analiza 4 źródeł o oparciu o prescribed subject 60 minut 30% końcowej oceny
Arkusz 2 Napisanie dwóch wypracowań na pytania pochodzące z dwóch różnych tematów. 90 minut 45% końcowej oceny

Opis oceniania wewnętrznego [internal assessment stanowi 25% oceny końcowej]
Ocenianie wewnętrzne polega na napisaniu przez uczniów tzw. historycznego śledztwa, pod nadzorem i z pomocą nauczyciela. Nauczyciel, by wyjaśnić uczniom zasady napisania tej pracy, ma do dyspozycji 20 godzin zegarowych. Historyczne śledztwo oceniać będzie nauczyciel, proces ten podlega kontroli IB. Temat historycznego śledztwa przedstawiony w formie pytania, może, ale nie musi być związany z realizowanym materiałem. Praca nie może dotyczyć wydarzeń z ostatnich 10 lat i nie może przekroczyć 2200 słów.

POZIOM: ROZSZERZONY
Program koncentrować się będzie wyłącznie na zagadnieniach z historii XX wieku.
Poziom składa się z 3 głównych części:
a) Część pierwsza (prescribed subject), w ramach której omówiona zostanie ekspansja Japonii we wschodniej Azji w latach 1931-1941 i ekspansja Niemiec i Włoch w latach 1933-1940. Na ten blok tematyczny zostanie przeznaczonych 40 godzin zegarowych.
b) Część druga składa się z dwóch tematów, na realizację których przewiduję się 90 godzin zegarowych. Temat pierwszy koncentrować się będzie wokół funkcjonowania państw totalitarnych. Temat drugi dotyczyć będzie przyczyn i skutków wybranych wojen z XX wieku. Przykłady dla obu tematów muszą pochodzić z różnych regionów świata.
Od 1 września 2015 roku w historii obowiązuje podział na 4 regiony świata:
-Afryka z Bliskim Wschodem
-Ameryki
-Azja z Oceanią
-Europa
c) Trzecia część wymaga zrealizowania trzech sekcji (z regionu Europa) w trakcie 90 godzin:
-Pierwsza sekcja: European states in the inter-war years (1918-1939) (Państwa europejskie w dwudziestoleciu międzywojennym). Program przewiduje szczegółowe omówienie sytuacji w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech i w dodatkowo wybranym
państwie w dwudziestoleciu międzywojennym.
-Druga sekcja: Versailles to Berlin: Diplomacy in Europe (1919-1945) (Od traktatu wersalskiego do Berlina. Dyplomacja w Europie w latach 1919-1945). Program przewiduje omówienie stosunków międzynarodowych w Europie, od postanowień pokojowych po I wojnie światowej, poprzez działalność Ligi Narodów, politykę appeasementu, przyczyny wybuchu II wojny światowej, powody zwycięstwa Aliantów i klęski państw Osi. Dodatkowo należy omówić wpływ II wojny światowej na ludność
cywilną w dwóch państwach europejskich.
-Trzecia sekcja: The Soviet Union and post-Soviet Russia (1924-2000) (ZSRR i postsowiecka Rosja). Program rozpoczyna się od walki o władzę po śmierci Lenina, kolejno poprzez rządy Stalina, Chruszczowa i Breżniewa. Kolejnym elementem są reformy wdrażane przez Gorbaczowa. Sekcję kończy rozpad ZSRR i sytuacja w Rosji za czasów Jelcyna.
Należy zauważyć, że poziom rozszerzony składa się ze wszystkich elementów poziomu podstawowego, dodatkowo realizowane są trzy sekcje.

POZIOM ROZSZERZONY – EGZAMIN KOŃCOWY:
Ocenianie zewnętrzne stanowi 80% końcowej oceny.
Ocenianie wewnętrzne stanowi 20% końcowej oceny.

Opis oceniania zewnętrznego [external assessment stanowi 80% oceny końcowej]

Arkusz: Zadanie do wykonania Czas egzaminu Wartość zadania w procentach:
Arkusz 1 Analiza 4 źródeł o oparciu o prescribed subject 60 minut 20% końcowej oceny
Arkusz 2 Napisanie dwóch wypracowań na pytania pochodzące z dwóch różnych tematów. 90 minut 25% końcowej oceny
Arkusz 3 Napisanie 3 wypracowań w oparciu o zrealizowane sekcje 150 minut 35% końcowej oceny

Opis oceniania wewnętrznego [internal assessment stanowi 20% oceny końcowej]
Ocenianie wewnętrzne polega na napisaniu przez uczniów tzw. historycznego śledztwa, pod nadzorem i z pomocą nauczyciela. Nauczyciel, by wyjaśnić uczniom zasady napisania tej pracy, ma do dyspozycji 20 godzin zegarowych. Historyczne śledztwo oceniać będzie nauczyciel, proces ten podlega kontroli IB. Temat historycznego śledztwa przedstawiony w formie pytania, może, ale nie musi być związany z realizowanym materiałem. Praca nie może dotyczyć wydarzeń z ostatnich 10 lat i nie może przekroczyć 2200 słów.

Należy zauważyć, że egzamin końcowy na poziomie rozszerzonym składa się ze wszystkich elementów poziomu podstawowego (arkusz 1 i arkusz 2), dodatkowo uczniowie są zobligowanie do napisania arkusza 3 w oparciu o trzy zrealizowane sekcje.