Geography

Opis kursu:
Geografia na poziomie rozszerzonym (HL) i podstawowym (SL) jest dwuletnim kursem, którego celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do analizy problemów występujących w przestrzeni geograficznej. W czasie trwania kursu uczniowie mają 6 lekcji geografii (poziom HL) lub 4 lekcje geografii (poziom SL) w tygodniu.

Uczniowie będą zapoznawać się z wybranymi aspektami współczesnego świata w zakresie demografii, zróżnicowania poziomu rozwoju na świecie, stanu i ochrony środowiska, antropopresji, wykorzystania surowców, systemu hydrograficznego lądów, urbanizacji, globalizacji i środowisk ekstremalnych.

Celami geografii w IB Diploma Programme jest stworzenie uczniom możliwości:
– spojrzenia na globalne problemy i pojęcia światowych współzależności
– zrozumienia wzajemnych relacji człowiek – środowisko
– zrozumienia potrzeby zrównoważonego rozwoju
– docenienia roli geografii we współczesnym świecie
– kreowania postawy szacunku dla innych, docenienia różnic kulturowych, walki z uprzedzeniami i stereotypami
– zapoznania się z geograficznymi technikami badawczymi

Zadania:
Po ukończeniu kursu Geografia HL i SL uczniowie będą:
– operować wiedzą w zakresie objętym przez kurs;
– wcielać w życie i analizować geograficzne koncepcje i teorie;
– identyfikować i interpretować geograficzne procesy, analizując informacje i materiał kartograficzny;
– rozumieć zakres, w jakim teorie mają zastosowanie;
– korzystać z geograficznych teorii i przykładów w dyskusji;
– oceniać materiały, używając metodologii właściwej geograficznym badaniom terenowym;
– wybierać, używać i stosować umiejętności geograficzne w odpowiednim kontekście;
– właściwie formułować materiał pisany (raporty z badań terenowych), posługując się odpowiednią terminologią;
– wybierać i stosować techniki badawcze odpowiednie dla postawionego pytania badawczego.

Tematyka zajęć:
Prawidłowości i przemiany (HL i SL)
– ludność w fazie przemian
– różnice w zamożności i rozwoju
– jakość i zrównoważony rozwój środowiskowy
– energetyka na świecie

Woda słodka – zagadnienia i konflikty (HL i SL)
– obieg wody w przyrodzie
– dorzecza i powodzie
– zarządzanie obszarami wodnymi
– konflikty o wodę

Tereny zurbanizowane (HL i SL)
– ludność w obszarach zurbanizowanych
– użytkowanie terenu
– problemy wielkich miast
– zrównoważony rozwój

Środowiska ekstremalne (HL)
– charakterystyka przyrodnicza środowisk ekstremalnych
– szanse i wyzwania dla zarządzania
– zrównoważony rozwój

Interakcje globalne (HL)
– mierzenie interakcji globalnych
– zmieniająca się przestrzeń – kurczący się świat
– interakcje i przepływy gospodarcze
– zmiany środowiskowe
– wymiany społeczno-kulturowe
– skutki polityczne
– interakcje globalne na poziomie lokalnym

Prace terenowe (HL i SL)

Wymagania i egzaminy:
Na ocenę końcową składa się ocenianie wewnętrzne (Internal Assessment) i zewnętrzne (External Assessment). Ocenianie zewnętrzne stanowi 80% oceny (HL) lub 75% oceny (SL), zaś ocenianie wewnętrzne – 20% (HL) lub 25% (SL).

Ocenianie zewnętrzne

Składniki oceniania
Ocenianie Czas
Arkusz 1 Zakres: Prawidłowości i przemiany (HL i SL)
Część A: Uczniowie odpowiadają na krótkie pytania; niektóre spośród nich zawierają dołączone dane, mapy, wykresy itp.
Część B: Uczniowie udzielają dłuższej odpowiedzi na jedno z trzech pytań do wyboru.
1 godz. 30 min. (HL i SL)
Arkusz 2 Zakres: Woda słodka (HL i SL), Tereny zurbanizowane (HL i SL), Środowiska ekstremalne (HL)
Uczniowie udzielają odpowiedzi na dwa (SL) lub trzy (HL) pytania, które mogą być oparte na materiale źródłowym. Każde z nich pochodzi z innego rozdziału. Do wyboru są po dwa pytania z każdego rozdziału.
2 godz. (HL)
1 godz. 20 min (SL)
Arkusz 3 Zakres: Rozdział rozszerzający (HL)
Uczeń wypowiada się w formie eseju na jeden z trzech tematów.
1 godz. (HL)

Ocenianie wewnętrzne
Uczniowie przygotowują raport z prac terenowych. Raport ten powinien być złożony z nie więcej niż 2500 słów. Prace terenowe i raport dotyczyć mogą wybranego tematu z zakresu objętego przez kurs.
Uczniowie mogą pisać również z geografii tzw. Extended Essay (praca badawcza, w wymiarze 4000 słów), na wybrany przez siebie temat, zgodny z zainteresowaniami ucznia.

Reklamy