Geography

Opis kursu:
Geografia na poziomie rozszerzonym (HL) i podstawowym (SL) jest dwuletnim kursem, którego celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do analizy problemów występujących w przestrzeni geograficznej. W czasie trwania kursu uczniowie mają 6 lekcji geografii (poziom HL) lub 4 lekcje geografii (poziom SL) w tygodniu.
Uczniowie będą zapoznawać się z wybranymi aspektami współczesnego świata w zakresie demografii, zróżnicowania poziomu rozwoju na świecie, stanu i ochrony środowiska, antropopresji, wykorzystania surowców, systemu hydrograficznego lądów, urbanizacji, globalizacji i środowisk ekstremalnych.
Celami geografii w IB Diploma Programme jest stworzenie uczniom możliwości:
– spojrzenia na globalne problemy i pojęcia światowych współzależności
– zrozumienia wzajemnych relacji człowiek – środowisko
– zrozumienia potrzeby zrównoważonego rozwoju
– docenienia roli geografii we współczesnym świecie
– kreowania postawy szacunku dla innych, docenienia różnic kulturowych, walki z uprzedzeniami i stereotypami
– zapoznania się z geograficznymi technikami badawczymi

Zadania:
Po ukończeniu kursu Geografia HL i SL uczniowie będą:
– operować wiedzą w zakresie objętym przez kurs;
– wcielać w życie i analizować geograficzne koncepcje i teorie;
– identyfikować i interpretować geograficzne procesy, analizując informacje i materiał kartograficzny;
– rozumieć zakres, w jakim teorie mają zastosowanie;
– korzystać z geograficznych teorii i przykładów w dyskusji;
– oceniać materiały, używając metodologii właściwej geograficznym badaniom terenowym;
– wybierać, używać i stosować umiejętności geograficzne w odpowiednim kontekście;
– właściwie formułować materiał pisany (raporty z badań terenowych), posługując się odpowiednią terminologią;
– wybierać i stosować techniki badawcze odpowiednie dla postawionego pytania badawczego.

Tematyka zajęć:
Woda słodka i zlewnie rzek (HL i SL)
– obieg wody w przyrodzie
– dorzecza i powodzie
– zarządzanie obszarami wodnymi
– konflikty o wodę
Tereny zurbanizowane (HL i SL)
– ludność w obszarach zurbanizowanych
– użytkowanie terenu
– problemy wielkich miast
– zrównoważony rozwój
Środowiska ekstremalne (HL)
– charakterystyka przyrodnicza środowisk ekstremalnych
– szanse i wyzwania dla zarządzania
– zrównoważony rozwój
Geograficzne perspektywy i przemiany (HL i SL)
– rozmieszczenie ludności na świecie i zmiany liczby ludności świata
– klimat globalny
– globalne zużycie surowców

Interakcje i perspektywy globalne (HL)
– organizacje międzynarodowe
– przepływy kapitału
– wpływ człowieka na globalizację
– perspektywy rozwoju
– globalizacja kulturowa
– opór przeciwko globalizacji
– ryzyko geopolityczne
– zanieczyszczenie transgraniczne
Prace terenowe (HL i SL)

Wymagania i egzaminy:
Na ocenę końcową składa się ocenianie wewnętrzne (raport z badań terenowych – Internal Assessment) i zewnętrzne (matura pisemna – External Assessment). Ocenianie zewnętrzne stanowi 80% oceny (HL) lub 75% oceny (SL), zaś ocenianie wewnętrzne – 20% (HL) lub 25% (SL).

Ocenianie zewnętrzne

Składniki oceniania
Ocenianie Czas
Arkusz 1 Zakres: Woda słodka – zlewenie rzek (HL i SL), Tereny zurbanizowane (HL i SL), Środowiska ekstremalne (HL)
Uczniowie udzielają odpowiedzi na dwa (SL) lub trzy (HL) pytania (z kilkoma podpunktami), które mogą być oparte na materiale źródłowym. Każde z nich pochodzi z innego rozdziału. Ostatni podpunkt z każdego pytania to esej.
1 godz. 30 min. (SL)

2 godz. 15 min (HL)

Arkusz 2 Zakres: Geograficzne perspektywy i przemiany (HL i SL)
Część A: Uczniowie odpowiadają na krótkie pytania; niektóre spośród nich zawierają dołączone dane, mapy, wykresy itp.
Część B: Uczniowie analizują infografikę.
Część C: Uczniowie udzielają dłuższej odpowiedzi (esej) na jedno z dwóch pytań do wyboru.
1 godz. 15 min. (SL i HL)
Arkusz 3 Zakres: Interakcje i perspektywy globalne (HL)
Uczeń wybiera jedno z trzech pytań. Każde z nich składa się z dwóch tematów esejów do napisania.
1 godz. (HL)

Ocenianie wewnętrzne
Uczniowie przygotowują raport z badań terenowych. Raport ten powinien być złożony z nie więcej niż 2500 słów. Badania terenowe i raport dotyczyć mogą wybranego tematu z zakresu objętego przez kurs.

Uczniowie mogą pisać również z geografii tzw. Extended Essay (praca badawcza, w wymiarze 4000 słów), na wybrany przez siebie temat, zgodny z zainteresowaniami ucznia.