Environmental Systems and Societies

Opis kursu:
Systemy środowiskowe i społeczeństwa (ang. ESS) są kursem interdyscyplinarnym łączącym wiedzę i metodologię z przedmiotów przyrodniczych z grupy 3 (biologia i chemia) i społecznych z grupy 4 (geografia). Przedmiot promuje podejście holistyczne łączące zrozumienie problemów środowiskowych XXI wieku i metody rozwiązywania tych problemów biorąc pod uwagę zarówno aspekty przyrodnicze jak i ekonomiczne oraz społeczne. Kurs umożliwia zdobycie wiedzy teoretycznej oraz wzięciu udziału w praktycznych projektach badawczych.
Systemy środowiskowe i społeczeństwa to kurs dwuletni, możliwy do realizacji jedynie na poziomie podstawowym (SL). W czasie trwania kursu uczniowie mają 4 lekcje ESS w tygodniu.

Celami ESS w Diploma Programme jest stworzenie uczniom możliwości:
– przyswojenia wiedzy na temat systemów środowiskowych w różnych skalach
– zastosowania wiedzy, metodologii i umiejętności do analizy problemów środowiskowych
– zrozumienia współzależności pomiędzy systemami środowiskowymi i społecznymi
– docenienia osobistej, lokalnej i globalnej perspektywy przy podejmowaniu decyzji i działaniach na rzecz środowiska naturalnego
– zrozumienia potrzeby kierowania się zasadami zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu surowcami
– rozwijania świadomości zróżnicowania postaw wobec zagadnień środowiskowych
– rozwijania świadomości, iż na problemy środowiskowe i ich rozwiązania mają wpływ decyzje jednostek i społeczeństw bazujące na różnych obszarach wiedzy
– zrozumienia kontrowersji wokół niektórych problemów środowiskowych
– stworzenia innowacyjnych rozwiązań problemów środowiskowych poprzez zaangażowanie w skali lokalnej lub globalnej

Zadania:
Po ukończeniu kursu ESS uczniowie będą:
– operować wiedzą i metodologią w zakresie objętym przez kurs;
– stosować wiedzę do analizy koncepcji, teorii, modeli i danych;
– oceniać i uzasadniać i syntezować teorie, modele, argumenty, rozwiązania, metody badawcze i rożne punkty widzenia
– angażować się w badania problemów środowiskowych i społecznych w różnej skali od lokalnej do globalnej

Tematyka zajęć:
1. Założenia kursu systemy środowiskowe i społeczeństwa
2. Ekosystemy i ekologia
3. Bioróżnorodność i jej ochrona
4. Woda, jej zanieczyszczenie i akwakultura
5. Gleby, ich degradacja i rolnictwo
6. Atmosfera i jej zanieczyszczenie
7. Zmiany klimatu i produkcja energii
8. Ludność, zużycie surowców i produkcja odpadów
9. Praktyczne projekty badawcze

Wymagania i egzaminy
Na ocenę końcową składa się ocenianie wewnętrzne (Internal Assessment) i zewnętrzne (External Assessment). Ocenianie zewnętrzne stanowi 75% oceny, zaś ocenianie wewnętrzne – 25%.

Ocenianie zewnętrzne

Składnik Opis Czas trwania Punktacja
Arkusz 1 Arkusz zawiera wiele materiałów różnego typu (tekst, tabele z danymi, wykresy, mapy, zdjęcia, schematy itp.) dotyczących studium konkretnego nieznanemu uczniowi przypadku. Zadaniem ucznia jest odpowiedzieć na wszystkie pytania bazując na analizie i ewaluacji zaprezentowanego materiału oraz własnej wiedzy. 1 godz. 25%
Arkusz 2 Arkusz składa się z dwóch części – A i B
Część A składa się z pytań, na które uczeń musi udzielić krótkiej odpowiedzi bazując na własnej wiedzy i zaprezentowanym materiale.
Część B polega na wybraniu dwóch spośród czterech pytań i odpowiedzeniu na nie w formie eseju.
2 godz. 50%

Oceniania wewnętrzne
Ocenianiu podlega raport z wykonanego przez każdego z uczniów indywidualnego projektu badawczego o długości 1500-2250 słów. Projekt jest zaplanowany i wykonany przez ucznia i może bazować na pracy w terenie lub laboratorium, wywiadach i ankietach, danych statystycznych czy modelach komputerowych.
Uczniowie mogą pisać również z ESS tzw. Extended Essay (praca badawcza, w wymiarze 4000 słów), który pozwala na bardziej wnikliwe przestudiowanie interesującej ucznia tematyki.