Business Management

Business Management to przedmiot należący do grupy przedmiotów społecznych. Swoim zakresem obejmuje: funkcje biznesowe, procesy zarządzania i podejmowania decyzji w organizacji. Bada jak decyzje biznesowe są uzależnione od czynników wewnętrznych i zewnętrznych oraz w jaki sposób wpływają one na osoby związane z daną organizacją. Przedmiot ten analizuje zachowanie ludzi i grup w biznesie, sposób zarządzania i powiększania dochodów.
Przedmiot ma na celu rozwinięcie umiejętności niezwykle ważnych w dzisiejszym świecie: umiejętność myślenia, dokonywania słusznych i etycznych decyzji, działania w szybko zmieniającym się środowisku , planowania długoterminowego, czy też analizę finansową.

CELE
Celem program maturalnego jest zdobycie wiedzy i zrozumienie teorii biznesowych jak i umiejętność stosowania narzędzi i technik z nimi związanymi. Uczniowie uczą się analizować, dyskutować i oceniać działania biznesowe na poziomie lokalnym, narodowym i międzynarodowym. Program obejmuje organizacje z różnych sektorów gospodarki, zawiera kontekst społeczno – kulturowy i ekonomiczny. Nacisk kładziony jest na podejmowanie decyzji strategicznych oraz operacyjnych w zakresie: zarządzania zasobami ludzkimi, finansów, marketingu i zarządzania operacyjnego. Kurs koncentruje się na sześciu obszarach (zmiana, kultura, etyka, globalizacja, innowacja, strategia) co pozwala uczniowi na odkrycie interdyscyplinarnej perspektywy w kontekście zarządzania biznesem.

POZIOMY i OCENIANIE
„Biznesu” można się uczyć na poziomie podstawowym: SL oraz na poziomie rozszerzonym HL. Różnią się one ilością materiału i liczbą godzin oraz pracą pisemną, którą trzeba przygotować, aby zaliczyć przedmiot. Jest to tzw. ocenianie wewnętrzne i stanowi ono 25% oceny maturalnej polega na przygotowaniu pisemnego komentarza na podstawie pięciu źródeł i wybranej organizacji (poziom podstawowy) oraz praktycznego raportu biznesowego w przypadku poziomu rozszerzonego. Pozostałe 75% oceny to egzamin maturalny, składający się z dwóch części, obejmujący program przedmiotu.

Egzamin
maturalny
Poziom podstawowy Poziom rozszerzony
Paper 1 Część A oraz część B odpowiedzi do tzw. case study.
50 pkt.
75 minut, 35% oceny
Część A oraz część B odpowiedzi do tzw. case study. Część C pytanie w formie eseju dotyczące tematów z rozszerzenia.
60 pkt.
135 minut, 35% oceny
Paper 2 Cześć A to odpowiedzi do case study z naciskiem na obliczenia finansowe, część B odpowiedzi do case study, część C- esej na temat sześciu obszarów biznesowych.
70 pkt.
105 minut, 40% oceny
Cześć A to odpowiedzi do case study z naciskiem na obliczenia finansowe, część B odpowiedzi do case study, część C -esej na temat sześciu obszarów biznesowych.
60 pkt.
135 minut, 40% oceny

Program przedmiotu:

Rozdział 1: Biznes i otoczenie
1.1 Wstęp do organizacji biznesowych.
1.2 Typy organizacji .
1.3 Cele organizacji .
1.4 Interesariusze.
1.5 Środowisko zewnętrzne.
1.6 Rozwój .
1.7 Narzędzia planowani (HL)

Unit 2: Zarządzanie zasobami ludzkimi.
2.1 Funkcje zasobów ludzkich.
2.2 Struktura organizacyjna.
2.3 Zarządzanie.
2.4 Motywacja.
2.5 Kultura organizacyjna (HL) .
2.6 Relacje pracownicze (HL) .

Unit 3: Finanse.
3.1 Rodzaje finansów.
3.2 Koszty i zyski.
3.3 Próg rentowności.
3.4 Rozliczenia księgowe.
3.5 Wskaźnik płynności .
3.6 Wskaźnik efektywności (HL ) .
3.7 Przepływy pieniężne.
3.8 Oszacowanie inwestycji.
3.9 Budżet (HL)

Unit 4: Marketing
4.1 Rola marketingu.
4.2 Planowanie w marketing.
4.3 Prognozowanie sprzedaży (HL)
4.4 Badanie rynku.
4.5 4 Ps .
4.6 7 Ps (HL)
4.7 Marketing międzynarodowy.(HL)
4.8 Handel internetowy.

Unit 5: Zarządzanie operacyjne.
5.1 Rola zarządzania operacyjnego.
5.2 Metody produkcji.
5.3 Produkcja i zarządzanie jakością. (HL)
5.4 Lokalizacja.
5.5 Planowanie produkcji. (HL)
5.6 Badania i rozwój.(HL )
5.7 Zarządzanie kryzysowe i planowanie alternatywne. (HL )