O KLASIE PRE-IB

Klasa z elementami nauczania dwujęzycznego, przygotowująca do programu Matury Międzynarodowej (IB DP).

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza posiada lat uprawnienia do prowadzenia w szkole programu Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate). Jest to prestiżowy program nauczania w ramach szkoły średniej, umożliwiający uczniom zdanie egzaminu maturalnego akceptowanego w większości krajów na całym świecie. Wspomniany egzamin dojrzałości jest honorowany na wielu znanych zagranicznych uczelniach, a posiadacze dyplomu IB są często traktowani preferencyjnie w trakcie rekrutacji uniwersyteckiej.

Kurs Diploma Programme jest dwuletnim kursem nauczania przypominającym system uniwersytecki, który przypada na trzecią i czwartą klasę polskiego liceum. Aby przygotować uczniów do tego systemu nauczania, znacznie różniącego się od modelu polskiego, szkoła oferuje zainteresowanym kandydatom naukę w klasie Pre­‑IB. Klasa ta realizuje w całości podstawy programowe dla klasy pierwszej zreformowanego liceum ogólnokształcącego, wzbogacając go o dodatkowe treści. Wymiar godzin dla ucznia zostanie zwiększony o 3 godziny tygodniowo, które będą obejmować dodatkowe dwie godziny języka angielskiego oraz godzinę zajęć z przedmiotu „Metody Zdobywania Wiedzy”, który będzie wprowadzeniem do obowiązkowego w programie Matury Międzynarodowej przedmiotu o nazwie Teoria Wiedzy (Theory of Knowledge). Wprowadzenie dodatkowych godzin z języka angielskiego jest spowodowane faktem, iż w programie IB językiem wykładowym będzie właśnie język angielski.

W drugim okresie nauki w klasie I pre-IB każdy uczeń dokonuje wyboru trzech przedmiotów, których naukę będzie kontynuował na poziomie standardowym oraz trzech przedmiotów, z których wiedzę będzie poszerzać na poziomie rozszerzonym.

Dzięki współpracy z Uniwersytetem Śląskim, uczniowie tej klasy mają możliwość udziału w wykładach na filologii angielskiej lub gościnnych prelekcjach wykładowców uniwersyteckich w szkole. Młodzież ma również wiele okazji zapoznać się ze szczegółami procesu aplikacyjnego na wyższe uczelnie europejskie i amerykańskie podczas gościnnych prezentacji oferowanych przez przedstawicieli uczelni, wykładowców, ich studentów i absolwentów.

Kandydat do klasy pre-IB poddany zostanie normalnemu trybowi rekrutacji na zasadzie powszechnej dostępności a także będzie zobowiązany przystąpić do egzaminu kompetencji językowych, organizowanego przez szkołę na przełomie maja i czerwca każdego roku. W przypadku niepowodzenia na sprawdzianach językowych lub zmianie woli w żaden sposób nie ograniczy to dostępu kandydata do szkolnictwa średniego.