DIPLOMA PROGRAMME

Czym jest Matura Międzynarodowa?
Jest dwuletnim programem nauczania w ramach szkoły średniej, przypadającym na klasę trzecią i czwartą szkoły ponadpodstawowej, skierowanym do ambitnych uczniów mogących pochwalić się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, którzy lubią wyzwania, potrafią efektywnie pracować w grupie oraz zarządzać własnym czasem. Wszystkie zajęcia w ramach Diploma Programme odbywają się w języku angielskim.

Na czym polega Diploma Programme?
Program Diploma składa się z kilku elementów, których realizacja jest konieczna do uzyskania dyplomu Matury Międzynarodowej. Pierwszym wymaganiem jest nauka sześciu wybranych przez ucznia przedmiotów i przystąpienie do egzaminu maturalnego z każdego z nich (więcej informacji o wyborze przedmiotów poniżej).

Kolejnym obowiązkowym elementem jest zaliczenie kursu Theory of Knowledge (TOK). Jest to przedmiot interdyscyplinarny, mający na celu naukę podstaw epistemologii i krytycznego myślenia. Jest przedmiotem nietypowym, gdyż nie przekazując określonej wiedzy, w sensie tradycyjnych ‘podstaw programowych’ składa się głownie z pytań kwestionujących również i to, co od wieków i tradycyjnie przyzwyczailiśmy się uważać za oczywiste. Teoria wiedzy stanowi sedno edukacji IB Diploma Programme. Teoria Wiedzy wyrabia w uczniach zdolność stawiania pytań, wyrabia postawę krytyczną i refleksyjną wobec wszelkiej dostępnej wiedzy. Uczniowie zapoznają się z poszczególnymi obszarami wiedzy, takimi jak matematyka, nauki ścisłe, sztuka, etyka, nauki społeczne i ze sposobami zdobywania wiedzy: języki, poznanie zmysłowe, umysł, emocje, intuicja.

Trzecim elementem edukacji w ramach programu Diploma jest CAS (Creativity-Activity -Service), który ma na celu to wszechstronny rozwój osobowości, jako że rozwija: umysł (Creativity), sprawność fizyczną (Activity) oraz wrażliwość społeczną (Service). Celem CAS-u jest stworzenie przeciwwagi dla nauki szkolnej, uwrażliwienie uczniów na problemy współczesnego świata, wyrobienie prospołecznej postawy, docenienie potencjału ludzkiego umysłu i ducha, a także równowagi w rozwoju fizycznym i duchowym młodego człowieka oraz promowanie tolerancji, szacunku i zrozumienia dla tego co inne.

Ostatnim niezmiernie istotnym elementem Diploma Programme jest Extended Essay. Jest to autorska praca badawcza na wybrany temat związany z jednym z przedmiotów nauczanych w IB, pisana przez ucznia przez dwa semestry. Przez cały ten okres uczeń współpracuje ze swoim promotorem, co sprawia, że proces ten możemy porównać do pisania pracy licencjackiej na uniwersytecie. Powinna ona liczyć około 4000 słów. Celem Extended Essay jest między innymi zachęcenie ucznia do rozwijania umiejętności badawczych, wnioskowania i analizy, przeprowadzenia badań nad wybranym przez niego problemem, pobudzenie umiejętności krytycznego myślenia oraz nauka organizacji pracy i systematyczności. Prace te, podobnie jak egzaminy maturalne IB, sprawdzane są poza szkołą przez egzaminatorów zewnętrznych.

Co daje nam Matura Międzynarodowa?
– otwiera ucznia na świat, na drugiego człowieka
– uczy organizacji własnego czasu, kreatywności i samodzielności
– daje wiele sposobności do podejmowania wyzwań
– oferuje model edukacji na miarę XXI wieku, ucząc umiejętności przydatnych w dorosłym życiu
– dzięki doświadczeniu w pisaniu Extended Essay, uczeń nie ma problemu z późniejszym napisaniem własnej pracy licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej
– zapewnia wyższe lokaty przy rekrutacji na wyższe uczelnie w Polsce niż polska matura
– jest paszportem na uczelnie całego świata
– jest przepustką do lepszej przyszłości
– zwiększa nasze szanse na rynku pracy, wzbogacając nasze przyszłe CV.